Type
entityId
Format
typeName/entityId
Name Type Description